Brexit – Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство. 

На 1 януари 2021 г. Обединеното кралство ще напусне единния пазар и митническия съюз на ЕС, както и всички политики на ЕС. Такъв беше неговият избор. Вследствие на това то ще загуби всички права и ползи, които имаше като държава — членка на ЕС, и повече няма да бъде обхванато от международните споразумения на ЕС.

Това ще доведе до дълбоки промени, които ще засегнат гражданите, предприятията, публичните администрации и заинтересованите страни както в ЕС, така и в Обединеното кралство.

За да ограничат доколкото е възможно неблагоприятното въздействие, ЕС и Обединеното кралство проведоха последната година в преговори по условията на ново „Споразумение за търговия и сътрудничество“, което да урежда бъдещите им отношения сега, когато Обединеното кралство вече е трета държава.

На 24 декември 2020 г. беше постигнато принципно съгласие на равнище преговарящи. Сега двете страни ще пристъпят към подписване и ратифициране на споразумението, в съответствие със съответните си правила и процедури, с оглед на временното му прилагане от 1 януари 2021 г.

Какво се променя от 1 януари 2021 г.?

Дори и с въведено ново Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, промените от 1 януари 2021 г. са големи. На тази дата Обединеното кралство ще напусне единния пазар и митническия съюз на ЕС, както и всички политики и международни споразумения на ЕС. То ще преустанови свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали с ЕС.

ЕС и Обединеното кралство ще представляват два отделни пазара; две отделни регулаторни и правни пространства. Това ще върне пречки пред търговията със стоки и услуги и пред трансграничната мобилност и обмен, които отсъстваха в продължение на десетилетия — и в двете посоки, като това ще засегне публичните администрации, предприятията, гражданите и заинтересованите страни от всяка от страните.

С цел да им помогне да се подготвят за тези неблагоприятни промени, в Съобщението относно готовността, прието на 9 юли 2020 г., Комисията включи обширни насоки, като ги допълни с около 90 секторни известия, достъпни тук.

Примери за неизбежни промени на 1 януари 2021 г.:

Ще спре свободното движение на хора: Гражданите на Обединеното кралство вече няма да имат свободата да работят, учат, създават предприятие или живеят в ЕС. Те ще се нуждаят от виза за дългосрочно пребиваване в ЕС. Ще се прилагат гранични проверки, в паспортите ще трябва да бъде поставян печат, а паспортите на ЕС за домашни любимци вече няма да бъдат валидни за гражданите на Обединеното кралство.

Ще спре свободното движение на стоки: За целия износ от Обединеното кралство, който влиза в ЕС ще се прилагат митнически проверки и контрол. Пратките от Обединеното кралство на селскостопански хранителни продукти ще трябва да имат здравни сертификати и да преминат през санитарен и фитосанитарен контрол на граничните инспекционни пунктове на държавите членки. Това ще струва време и пари на предприятията от Обединеното кралство.

Ще спре свободното движение на услуги: Доставчиците на услуги от Обединеното кралство вече няма да се ползват от принципа на държавата на произход. Те ще трябва да спазват — различаващите се — правила на всяка държава членка или да се преместят в ЕС, ако искат да продължат да работят както досега. Вече няма да има взаимно признаване на професионалните квалификации. Дружествата за финансови услуги от Обединеното кралство ще загубят паспортите си за финансови услуги.

Източник на информацията: https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_bg

Ако публикацията ви харесва, моля споделете я!